KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024 r.-  wielkopolskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024r.

15 maja 2024r.

16 maja 2024r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)