Patron, hymn i historia szkoły

Patron szkoły

Tadeusz Wiktor Janeczko – syn Józefa i Stefanii urodził się 6 listopada 1923 roku w miejscowości Wysokie Mazowieckie w rodzinie inteligencji pracującej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Suwałkach uczęszczał do Gimnazjum Handlowego w Białymstoku. Uczył się dobrze, otrzymując kolejne promocje do klas następnych. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Był zastępowym w 9 Białostockiej Drużynie Męskiej im. St. Batorego. W roku 1941 został internowany wraz z rodziną w głąb Związku Radzieckiego do miejscowości Jurga, gdzie pracował w wydziale drogowym w charakterze głównego księgowego. Od roku 1943 należał i aktywnie działał na terenie powstałego w ZSRR Związku Patriotów Polskich. Będąc aktywnym działaczem i dobrym organizatorem, rozwijał działalność polityczną i opiekuńczą w licznych skupiskach ludności polskiej na terenie obwodu Omskiego. Po wyrażeniu przez Rząd ZSRR zgody na formowanie w Związku Radzieckim polskich jednostek wojskowych zgłosił się w maju 1943 roku  ochotniczo do Wojska Polskiego. Ukończył Oficerską Szkołę Podchorążych I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki i otrzymał stopień chorążego. Był dowódcą plutonu, a następnie adiutantem dowódcy I Dywizji gen. Wojciecha Bewziuka. Lubiany, koleżeński i wymagający w stosunku do siebie jak i podwładnych. Cieszył się szacunkiem u przełożonych i autorytetem wśród żołnierzy. Zawsze służył i przychodził z pomocą potrzebującym. W bitwie pod Lenino walczył w składzie I pułku piechoty i w dniu 13 października 1943 roku został ciężko ranny. Przez okres trzech miesięcy przebywał w szpitalu w Moskwie. Za wykazane męstwo i odwagę na polu bitwy został odznaczony Srebrnym Medalem „ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY” i radzieckim medalem „ ZA ODWAGĘ”. Po wyleczeniu ran i powrocie do jednostki został mianowany do stopnia podporucznika.  Za dalszy udział w walkach otrzymał SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI. Na wniosek generała Wojciecha Bewziuka 29 grudnia 1944 roku dostał awans na porucznika, a za walki o Warszawę order KRZYŻ GRUNWALDU III KLASY. Zginął podczas walk na Wale Pomorskim 4 lutego 1945 roku w miejscowości Sypniewo. Został pochowany z honorami wojskowymi, a następnie w 1948 roku ekshumowany i przeniesiony na miejscowy cmentarz.

Jak doszło do nadania szkole imienia por. Tadeusza Janeczko

Inspiracją do podjęcia decyzji o nadaniu imienia młodziutkiego chłopca najpierw drużynie harcerskiej, a następnie szkole, była relacja jednego z najwcześniej osiadłych po wojnie mieszkańców Sypniewa, długoletniego przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego – pana Eugeniusza Szydłowskiego. Znal on historię śmierci por. Tadeusza Janeczko od Polaków zesłanych przez Niemców na przymusowe roboty do Sypniewa. Przyszły patron był adiutantem dowódcy I Dywizji Piechoty, której sztab znajdował się wówczas w Szwecji. Młody porucznik zginął na ul. Wojska Polskiego i został pochowany obok kościoła, a następnie, w roku 1948 jego ciało przeniesiono na cmentarz. Relacją pana Szydłowskiego zainteresował się opiekun drużyny harcerskiej harcmistrz Julian Prowiński. Nawiązał on kontakt z siostrą późniejszego patrona, która przekazała zdjęcia brata oraz dalsze informacje na jego temat. Na tej podstawie drużyna harcerska za pośrednictwem pana Juliana Prowińskiego wystąpiła do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o nadanie jej imienia por. Tadeusza Janeczko, na co uzyskała jednogłośnie zgodę. Wkrótce potem ówczesny dyrektor szkoły – pan Zbigniew Czerwiński wspólnie z Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim i Samorządem Szkolnym podjęli decyzję, aby por. Tadeusz Janeczko został również patronem szkoły. Poczyniono starania zmierzające do tego celu. Płaskorzeźbę, w oparciu o zdjęcie, wykonał absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem, odbywający w tym czasie służbę w Jednostce Wojskowej w Wałczu – pan Tomasz Leśniewski. Nauczyciele wspólnie ułożyli hymn szkoły, do którego muzykę skomponował kapelmistrz orkiestry garnizonowej sierżant sztabowy Janusz Browarczyk. Pani Klara Krupska, wieloletnia nauczycielka wyhaftowała sztandar, który miał zostać przekazany szkole w dniu uroczystości. Ten ważny moment wyznaczono na 9 maja 1978 roku w rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

Tak wyglądała uroczystość nadania sztandaru i imienia szkole

W pierwszej części uroczystości odśpiewano hymn państwowy z towarzyszeniem orkiestry garnizonowej i plutonu reprezentacyjnego garnizonu, potem nastąpiło wciągniecie flagi na maszt, odczytanie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile o nadaniu szkole imienia, a wreszcie wręczenie sztandaru i ślubowanie na sztandar. Warto podkreślić, że pierwszy poczet sztandarowy stanowili: p. Klara Krupska – autorka i wykonawczyni sztandaru, p. Anna Bazylińska – przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, oraz p. Eugeniusz Szydłowski – wieloletni przyjaciel szkoły. Sztandar został przekazany dyrektorowi szkoły, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, składającemu się z uczniów: Elżbiety Bazylińskiej, Pawła Kwiatka i Beaty Twardowskiej. Część pierwsza zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Druga część odbyła się na cmentarzu. Podczas niej nad grobem Patrona odbył się apel poległych oraz oddanie salw karabinowych przez żołnierzy plutonu reprezentacyjnego pod dowództwem majora Jerzego Gmurka. Program artystyczny, który stanowił trzecią część uroczystości, miał miejsce w Sali widowiskowej domu kultury. Następnie sponsorzy i zaproszeni goście zostali poproszeni o wbicie pamiątkowych ozdobnych gwoździ w drzewce sztandaru.

Historia szkoły

Budynek przy ulicy Szkolnej został wybudowany w 1937 roku i była to szkoła luterańska, która w czasie wojny przekształcona została na szpital polowy. Po wojnie osadnicy przybywający na Pomorze w ślad za przesuwającym się na zachód frontem II wojny światowej, zaczęli spontanicznie tworzyć szkołę w Sypniewie już w maju 1945 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem szkoły był Mieczysław Grzybowski – repatriant z Wilna. Przez ponad pół wieku szkoła ulegała wielu zmianom. W roku 2004 przy szkole rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. A w roku szkolnym 2006/2007 sala została oddana do użytku. W roku szkolnym 2005 i 2006 szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Samorządowych. W jej skład wchodziła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Uczniowie uczyli w dwóch budynkach. Klasy pierwsza, druga i trzecia w szkole przy ulicy Mickiewicza, a czwarta, piąta, szósta i gimnazjum przy ulicy Szkolnej. W szkole znajduje się pracownia komputerowa, którą dofinansowała Unia Europejska, świetlica, stołówka, gabinet pedagoga, gabinet dyrektora, sekretariat. Od września 2017 r. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie został ponownie przekształcony w Szkołę Podstawową im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie.

Hymn szkoły

1. Szkoła naszym drugim domem

kuźnią naszych charakterów

tu uczymy się wzorować

na postaciach bohaterów

 

Ref. Naszym patronem Janeczko

my z niego przykład bierzemy

tak kochać naszą ojczyznę

jak on całym sercem chcemy.  

 

 2. Dołożymy wszelkich starań

uczennice i uczniowie

by reprezentować godnie

Naszą szkołę, tę w Sypniewie