DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://sp-sypniewo.com

 

Data uruchomienia strony internetowej: 12.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek u góry przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter A, A+, A++

podświetlane linki

jasne tło

odpowiednią strukturę nagłówkową artykułów

pliki są dostępne cyfrowo

dokumenty w DOCX są dokumentami edytowalnymi

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 05-10-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  dyrektor szkoły Jacek Szewczyk –koordynator ds. dostępności
e-mail: sekretariat.sp.sypniewo@gmail.com
telefon: 67-266-12-07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                         z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie jest usytuowane od  ul. Szkolnej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych. W tej części budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Szkolnej są miejsca parkingowe umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
Na terenie Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.